Radiācijas mēriekārtu remonts

Radiācijas mērīšanas iekārtas ir paredzētas dažāda veida (α, β, γ, η ) jonizējošā starojuma mērīšanai (detektēšanai, mērīšanai, analīzei) . Kā jebkura iekārta, tās dažādu apstākļu iedarbības rezultātā bojājas, jebkurā gadījumā jāveic regulāra darbaspējas pārbaude.

SIA Dozimetrs veic šādu iekārtu, kā arī to sastāvdaļu diagnostiku, remontu un kalibrēšanu.

Mēs specializējamies firmu Thetrmo Fisher Scientific, LUDLUM, TSI (Rapiscan), Polimaster,  kā arī citu ražotāju iekārtu remontam.

Tehnoloģiskajā procesā tiek izmantotas ražotāju orģinālās rezerves daļas un piederumi. Nepieciešamības gadījumā, konsultējoties ar pasūtītāju, var tikt izmantotas aizvietojamas rezerves daļas.

Darbaspēju pārbaudei un kalibrēšanai firmā ir pieejami un tiek izmantoti radiācijas kontrolavoti (Co-57, Cs-137, Cf-252, Lu-203),

Tām iekārtām, kuru remonts nav lietderīgs, SIA Dozimetrs tiek piedāvāts utilizācijas pakalpojums, kas teik nodrošināts saskaņā ar bīstamo elektronisko atkritumu un citu normatīvo aktu, noteikumiem.

SIA Dozimetrs nodrošina garantijas remontu pašu pārdotajām jaunām vai lietotām iekārtām.

Remonta pamatdarbi:

  • Iekārtas darbaspēju pārbaude
  • Bojājuma diagnostika
  • Defektācijas akta sastādīšana
  • Iekārtas remonts uzņēmumā
  • Iekārtas remonts izbraucot pie klienta


Darbu izcenojumi:

Portatīvas iekārtas darbaspēju pārbaude birojā, izmantojot gamma vai neitronu kontrolavotus  20 EUR
Bojājuma diagnostika, ja SIA Dozimetrs neveic remontu 75 EUR
Defektācijas akta sastādīšana 75 EUR
Iekārtas remonts, neiekļaujot papildus darbus un komponenšu aizvietošanu 75 EUR/stunda
Inženiera izbraukums pie klienta 70 EUR /stunda, 0,6 EUR kilometrs (par ceļā pavadītā laika izmaksām vienojās atsevišķi , parasti 9 EUR stunda)
Iekārtas kalibrēšana Sekundārās Dozimetrikas Kalibrēšanas labratorijā EUR 195 (kalibrēšanas serifikāta derīguma termiņš ir 2 gadi)
Iekārtu utilizācijas izmaksas nosaka savstarpējās vienošanaās rezultātā
Radiācijas monitoringa vārtu remonts 70 EUR/ stunda (par ceļā pavadītā laika izmaksām vienojās atsevišķi parasti 9 EUR stunda )

Nododot iekārtu remontā, klients saņem pieņemšanas aktu, kurā ir dots iekārtas komoplektācija un fiksētias defekti pieteiktās sūdzības.
Sarežģītāku bojājumu vai slēpto defektu iespējamības gadījumos, kad galīgās darbu izmaksas noteikt nav iespējams, tiek slēgta atsevišķa vienošanās.